Is het hier veilig? Nee, bij een terreurdreiging of incident is het nooit 100% veilig!

Ik was vandaag op een bijeenkomst waarbij werd gesproken over de voorbereiding van hulpdiensten op inzet bij een (mogelijk) terreurincident.

Een aantal recente voorbeelden kwam aan de orde waarbij, voor zover dat nog niet gold voor de aanwezigen, heel duidelijk werd dat de samenleving waarbinnen politie, brandweer en Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV-en) worden ingezet om acute hulp te verlenen, sneller is veranderd dan beleidsmakers én uitvoerders hebben kunnen voorzien.

Bij de discussie die ontstond vroeg één van de aanwezigen die, zoals hij zelf aangaf werkzaam was als centralist in een Meldkamer Ambulancezorg (MKA), hoe hij in zo’n geval zou moeten omgaan met een ambulancebemanning die, zoals altijd gebeurt binnen de ambulancezorg, als eerste zouden vragen of het veilig was.

Een duidelijk antwoord op deze vraag werd niet gegeven noch gevonden.

Dat zette mij aan het denken wetende dat de meldkamer bij terreurdreiging en aanslagen een cruciale rol speelt en dat het klopt dat iedere werknemer in de ambulancezorg tot op heden ingehamerd heeft gekregen pas zorg te kunnen verlenen “als het hier veilig is”.

Als we de meldkamercentralist én de man en vrouw op straat niet hebben uitgelegd dat de werkelijkheid niet meer in overeenstemming is met het mantra dat alleen kan worden ingezet als het veilig is, dan zal de kans groot zijn dat er een valse start wordt gemaakt bij een daadwerkelijk inzet.

We moeten het dus hebben over het begrip veiligheid voor hulpverleners bij terreur (dreiging).

Veilig werken is voor iedereen van belang maar het begrip veiligheid heeft voor ieder individu een eigen waarde. De één vindt het veilig om op grote hoogte aan een windmolen te werken als hij maar gezekerd is terwijl de ander al slapeloze nachten heeft van een krakende lift in het kantoor.

Wat door een opgeleide brandweerman als een veilige werkomgeving wordt gezien, is dat voor een leek absoluut niet en zo zijn er genoeg voorbeelden te bedenken inclusief politie en ambulancezorgverleners.

Tot nu toe werd het begrip “veiligheid” of “veilige werkomgeving” bepaald door opleiding, training, uitrusting, ervaren gevaren en het gevaar kunnen begrijpen.

Een ambulanceverpleegkundige met de juiste uitrusting zal geen probleem hebben om een patient met open-TBC te vervoeren omdat hij weet wat de risico’s zijn en hoe hij daar mee om moet gaan. Analogieen zijn te bedenken voor brandweer en politie waarbij we er wel van uit moeten gaan dat zij vanuit de aard van hun takenpakket en de daarop afgestemde opleiding, training en uitrusting, beter zijn toegrust om met gevaarlijke situaties om te gaan.

Mensen met een zorgachtergrond daarentegen hebben een andere gevaarsacceptatie omdat het binnen de gezondheidszorg op enkele uitzonderingen na, nooit zal gaan om acute en escalerende gevaren voor de zorgverlener en de meeste gevaren met de juiste middelen zijn te bezweren.

Dit is een deel van de verklaring waarom in de witte kolom zoveel focus ligt op een veilige werkomgeving.

Het gekke is daarbij dan wel dat óók ambulancezorgverleners werken onder dezelfde risicovolle omstandigheden als politie en brandweer; wat te denken van een complexe kettingbotsing in de mist op een grote doorgaande weg of de lekkage van een schadelijk middel?

De verklaring voor de onzekerheid in geval van terreur(dreiging) is volgens mij te vinden in de al eerder genoemde gevaarservaring (hoe het wordt beleefd) en het niet kunnen begrijpen van het gevaar noch weten hoe er mee om te gaan.

Uitgaande van de vaststelling dat onze burgers verwachten dat we als hulpverleners alles zullen doen om slachtoffers te redden en de vaststelling dat als wij het niet doen, niemand het doet tesamen met de vaststelling dat terreur gerelateerde incidenten een feit zijn, maakt het noodzakelijk om elkaar en ons zelf de vraag te stellen of we bereid zijn uit onze comfortzone “het is hier veilig” te stappen.

Een terreur gerelateerd incident is voor een normaal denkend mens niet te bevatten en zal per definitie er op gericht zijn om zoveel mogelijk angst (terror) te veroorzaken.

Daar kunnen we niets aan veranderen en dus zullen we moeten accepteren dat dit deel van alles wat ons gevoel van veiligheid bepaalt, nauwelijks door ons beinvloed kan worden omdat de werkelijkheid van een terreurgerelateerd incident te verschrikkelijk is voor woorden.

Daarop zullen we ons als hulpverleners dus mentaal moeten voorbereiden en zullen we omstandigheden moeten creeeren die ons mentaal (en fysiek) zo weerbaar mogelijk maken.

Deze omstandigheden kunnen worden vertaald naar de juiste opleiding, training, uitrusting, procedures naast het werken aan een juiste mentale instelling.

De mentale instelling moet er uit bestaan dat we het oude veiligheidsdenken los laten, het rouwproces daarover zo snel mogelijk achter ons laten omdat we de tijd niet hebben om lang te treuren over wat er om ons heen verandert en zo snel mogelijk starten met het creeren van genoemde omstandigheden.

Als daarvoor is gezorgd kunnen we met elkaar omstandigheden aan die velen van ons zich nu nog niet kunnen voorstellen maar wel tot de alledaagse realiteit van de hulpverlener zijn doorgedrongen; of we dat nu willen of niet!

Het begrip veiligheid dient daarbij dan herijkt te worden waarbij het uitgangspunt dient te zijn dat het gegeven de omstandigheden veilig genoeg is om slachtoffers te helpen.

Voor de ambulancezorgverlener wordt dan de “fend-off”positie op de snelweg, de wetenschap dat zijn collega’s van de politie hun uiterste best zullen doen om een voldoende veilige werkomgeving te creeren voor de eerste levensreddende handelingen (de warme zone) en waarbij de collega’s van de brandweer alles zullen doen om slachtoffers zo snel mogelijk van uit de warme zone naar de koude zone te verplaatsen (en daarbij de veiligheid van de omgeving zoals bijvoorbeeld het instortinggevaar zullen bewaken).

Als we de mentale weerbaarheid op die manier hebben vergroot weet ik zeker dat de centralist die aanleiding was voor dit stuk, nooit de vraag zal krijgen “is het hier veilig” maar dat hij de vraag zal krijgen waar de politie of de brandweer een voldoende veilige werkplek heeft gecreerd om de eerste acute zorg te verlenen.

We moeten dus zorgen voor de juiste opleiding, training en uitrusting en bereid zijn om een nieuwe comfortzone te gaan zoeken als het gaat om ons werk in de frontlinies van een samenleving die wordt geconfronteerd met ongekende en ongrijpbare dreigingen.

Ik weet na het afgerond hebben van de TECC training en de vele gesprekken die ik daar voerde met collega’s van de speciale diensten, de politie, het leger en de RAV-en, dat we het aankunnen.

Jan de Nooij, arts MG

Medisch Manager Ambulancezorg RAVHM

jdenooij@ravhm.nl

 

Advertenties

Over het menselijk brein in stresssituaties en een cognitieve leidraad

Recent nog van meerdere kanten werd mij verweten op dogmatische wijze te blijven wijzen op de noodzaak van een andere benadering van het meldkamerproces. Dit toont opnieuw aan dat veel sleutelfiguren in de meldkamerwereld  blijven steken in het oude denken en de daarbij behorende dogma’s en daarmee de evolutie in het denken over de fundamenten van de meldkamerprocessen, vertragen en misschien zelfs blokkeren.

Het is daarom goed om in andere (gezondheidszorg) sectoren te kijken naar de evolutie van de kennis over hoe het menselijk brein in stresssituaties functioneert en wat de consequenties daarvan dan zijn  en vervolgens de analogie te zoeken voor de meldkamer.

In dit verband kreeg ik te maken met de zogenaamde spoedbundel van het Academisch Medisch Centrum (1) en het artikel wat daarover al in maart 2015 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NVTG) werd gepubliceerd (2).

Deze Spoedbundel is een checklistachtig instrument wat wordt gebruikt door OK-teams bij noodsituaties en is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van hoe in een hoog-risico omgeving gewerkt wordt om de patiënt veiligheid te optimaliseren.

Alles vanuit het besef dat checklists of Standard Operating Procedures (SOPs) niet een doel op zich zijn of alleen maar de professional belemmeren in diens professionele ruimte maar juist vanuit het besef van en de kennis over het menselijk brein onmisbaar zijn als iedere seconde telt.

De auteurs van het artikel “Cognitieve leidraad voor noodgevallen op de OK” in het NTvG stellen het volgende:

Doordat het menselijk brein in stresssituaties niet optimaal functioneert, laten OK-teams vaak essentiële stappen in de behandeling van onverwachte perioperatieve noodsituaties na. De behandeling van deze noodsituaties kan verbeterd worden door het gebruik van een cognitieve leidraad, een checklistachtig instrument waardoor zorgverleners de juiste behandelstappen in de juiste volgorde nemen en geen essentiële stappen vergeten. Wij hebben de in Stanford ontwikkelde bundel van cognitieve leidraden voor noodgevallen op de operatiekamer aangepast aan de Nederlandse situatie. In simulatiesetting is de effectiviteit van deze cognitieve leidraden bewezen. Andere ‘high risk’-industrieën gebruiken al jaren cognitieve leidraden voor noodgevallen. Verder onderzoek zal zich daarom voornamelijk op implementatie en optimalisatie van deze hulpmiddelen moeten richten.”

Het wordt tijd dat we deze kennis gaan toepassen op de meldkamerprocessen en in breed verband gaan accepteren wat de beperkingen van de centralist als mens zijn als we kijken naar de HUFA en de CRM oplossingen die daarvoor al geruime tijd voor handen zijn.

Checklists en SOP’s zijn niet alleen zeer  noodzakelijk in de OK maar ook en misschien nog veel meer  in de meldkamer; beperking van de professionele speelruimte om al dan niet daarvan gebruik te maken eveneens.

Door te blijven kijken naar de inhoud en de nieuwste kennis toe te passen kunnen we blijven verbeteren. Bij voorkeur middels intellectueel debat maar als dat niet wordt gevoerd moet het maar dogmatisch. Alles beter dan blijven steken in cognitieve dissonantie.

Jan de Nooij, arts MG

College of Fellows International Academies of Emergency Dispatch (IAED)

 

1 http://www.anesthesiologie-amc.nl/spoedbundel

2 https://www.ntvg.nl/artikelen/cognitieve-leidraad-voor-noodgevallen-op-de-ok

Waarom feiten ons denken niet veranderen

Nieuwe ontdekkingen over het menselijke denken tonen de beperkingen van het “gezonde verstand” aan.

Lees het artikel in de New Yorker in het licht van de discussie over meldkamertriage als het gaat om al dan niet strakke protocollering, de voorspelbare beperkingen van de mens en het gevaar van confirmation bias.

Meest relevante bevinding in dit licht: ” Mensen accurate informatie geven lijkt niet te helpen; ze onderwaarderen deze. Hen aanspreken op hun emoties zou beter kunnen werken maar dat is onethisch als het doel de bevordering van oprechte wetenschap is”

Het artikel is in het Engels.

Citaten:
“The vaunted human capacity for reason may have more to do with winning arguments than with thinking straight.”
“Once formed, impressions are remarkably perseverant.”
“Even after the evidence “for their beliefs has been totally refuted, people fail to make appropriate revisions in those beliefs,” the researchers noted.
“People believe that they know way more than they actually do.”
“If reason is designed to generate sound judgments, then it’s hard to conceive of a more serious design flaw than confirmation bias.”
“Providing people with accurate information doesn’t seem to help; they simply discount it. Appealing to their emotions may work better, but doing so is obviously antithetical to the goal of promoting sound science.”

Het artikel vind je op http://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-minds

Jan de Nooij, arts MG

Telefonische- versus fysieke triage en EHGV: oorzaak en gevolg

De RAV IJsselland is een experiment gestart waarbij men ambulanceverpleegkundigen die een patiënt menen niet te hoeven vervoeren, deze met behulp van de fysieke triage module van de NTS wil laten beoordelen en van adviezen wil laten voorzien.
In een artikel op Ambulanceblog.nl wordt e.e.a. beschreven.(*)

Los van het feit wat dit betekent voor de werkwijze voor de ambulancezorgverleners ter plaatse bij een patient of slachtoffer, wordt er in relatie tot de al jaren lopende discussie over verschillen tussen Criteria-Based (NTS) en Standard Operating Procedure (AMPDS/ProQA) telefonische triage, in de motivatie voor dit project onderschreven dat “er verschil kan zitten in de uitkomst van een telefonische triage en de fysieke triage, wanneer we de patient daadwerkelijk kunnen zien, horen, voelen etc….”.

Daarmee wordt opnieuw bevestigd zoals al jaren door ondergetekende wordt gesteld,  dat telefonische triage niet veel meer kan zijn dan bepalen van een toestandsbeeld omdat de telefonisch verkrijgbare  informatie erg beperkt is.

Tegelijkertijd doet dit opnieuw de vraag rijzen, als het op voorhand voorspelbaar is dat telefonische triage zijn duidelijke beperkingen heeft, waarom het dan nodig is bij dat proces uitgebreid en vaak langdurig door te laten vragen door triagisten of verpleegkundigen die de ruimte hebben om al naar gelang de situatie, een eigen invulling te geven aan datgene wat wordt gemeld.

Immers als we rekening hebben te houden met de op voorhand aantoonbare en  logische beperkingen van het telefonische  triageproces en vervolgens een extra onzekerheid inbouwen door de individuele centralist de  ruimte te geven om daaraan iets te doen, staat vast dat  de uitkomst van het proces nog onzekerder wordt.

Systeembeperkingen (S)  x individuele variatie (i)  = onzekerheid (X)

Die onzekerheid (X) en de geringe kennis van de oorzaken van de beperkingen en  betrouwbaarheid van de  uitkomst van de telefonische triage en de dagelijkse ervaring daarbij,   heeft voor veel triagisten en verpleegkundig centralisten geleid tot defensief gedrag resulterend in overtriage waardoor een groter deel van de ambulance inzetten dan strikt nodig is,  leidt tot  Eerste Hulp Geen Vervoer.

In het nu gestartte en hierboven genoemde experiment wil men de gevolgen van telefonische overtriage beperken door het fysieke onderzoek van de patient/het slachtoffer te standaardiseren.
Gesteld wordt: “Er is onvoldoende uniformiteit in het afhandelen van deze zogenaamde ‘eerste hulp geen vervoer ritten’ (EHGV). Daarnaast zijn EHGV ritten, en vooral het afhandelen daarvan, complex en tijdrovend.”
Als dit dus al geldt voor fysieke triage, moet dan niet voor telefonische triage worden gesteld dat dit nog veel complexer en  nog veel meer tijdrovend is?
Is die complexiteit niet de reden dat er overtriage plaatsvindt?
Is die tijdrovendheid niet de reden dat onder de tijdsdruk bij telefonische triage snel het zekere voor het onzekere wordt gekozen en er overtriage ontstaat?

In dit experiment wordt getracht de gevolgen van een deels onoplosbaar probleem, waarvan de omvang (het hoge aantal EHGV inzetten) initieel door het telefonische triageproces wordt bepaald  door de eerder genoemde formule S x i = X, te beperken door ingrepen halverwege het hulpverleningsproces.

Het zou de moeite waard zijn om een experiment te starten waarbij we bij de telefonische triage de factor individuele variatie zouden wegnemen en alleen zouden behoeven te werken met de systeembeperkingen (S).  Daarbij moet dan de ruimte die een individuele triagist of centralist in een Criteria Based triageproces per definitie heeft,  worden geminimaliseerd en is verregaande standaardisatie van het uitgifteproces noodzakelijk

Als we vervolgens zorgen voor een systematische terugkoppeling van de dan gemeten overtriage en deze informatie gebruiken om de systeembeperkingen bij te stellen, moet het mogelijk zijn om het aantal EHGV ritten te verminderen. Van belang is het daarbij wel dat wordt geaccepteerd dat er altijd een systematische onzekerheid zal blijven bestaan vanwege de beperkingen van het telefonische triage proces en er dus altijd een zeker percentage EHGV zal blijven worden gegenereerd omdat overtriage nu eenmaal de prijs is die wordt betaald voor patiëntveiligheid.

Pas als we alles hebben gedaan om de onzekerheid die inherent is aan telefonische triage te minimaliseren kan worden geprobeerd de overige en multifactoriële oorzaken en gevolgen van de EHGV ritten aan te pakken en experimenten als IJsselland is gestart, uit te voeren.

Anders zal  het blijven bij symptoombestrijding .


Jan de Nooij, arts MG
Lid van het College of Fellows van de
International Academies of Emergency Dispatch
http://www.emergencydispatch.org/nl

*   https://www.ambulanceblog.nl/pilot-nts-fysieke-triage-rav-ijsselland/ )

POB en telefonische triage van 112 meldingen: overtriage of niet?

Telefonische triage is een vak apart omdat in korte tijd met beperkte informatie een toestandsbeeld moet worden vastgesteld en moet worden besloten of er een ambulance ingezet moet worden en zo ja, met welke urgentie.

Al eerder  heb ik geschreven over de verschillen tussen fysieke triage en telefonische triage en de consequenties die dit heeft voor de mate van overtriage bij telefonische triage als noodzakelijk kwaad om ondertriage te voorkomen. (Lees: Overtriage is de prijs die wordt betaald voor telefonische triage en maatschappelijke wens )

Regelmatig krijg ik signalen van collega’s dat hulpverleners ter plekke bij de patiënt (of het slachtoffer) van mening zijn met een te hoge urgentie of ten onrechte naar een patiënt zijn gestuurd en dat de triage in de meldkamer dus eigenlijk niet goed verloopt. Vaak wordt dan ook nog aangegeven dat dit te maken heeft met de wijze waarop wordt getrieerd en vooral dat het gebruik van strikte protocollen een bijdrage levert aan die (achteraf) vastgestelde overtriage.

De vraag hierbij is of overtriage kan worden verminderd of dat we dit zullen moeten accepteren als onvermijdelijk.

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het van belang om op basis van betrouwbare getallen de mate van overtriage vast te stellen en daarna pas na te gaan denken over mogelijke manieren deze te verminderen.

“Betrouwbare getallen” betekent in dit geval dat we zoveel mogelijk variabelen constant moeten hebben zodat we uiteindelijk in staat zullen zijn om een bruikbare uitspraak te doen over de mate van overtriage die vervolgens het uitgangspunt kan zijn voor mogelijke verbeteringen van het triage proces.

Het eerste onderzoek wat mij bekend is geworden waarbij op deze wijze is gekeken naar telefonische overtriage, werd verricht door een groep onderzoekers van de Alberta Health Services onder leiding van D. Woods. Hun bevindingen werden gepresenteerd in een posterpresentatie tijdens de Navigator 2016 Conferentie in Washington D.C. van de International Academies of Emergency Dispatch (IAED)[i].

Hun onderzoek werd verricht in een Canadese meldkamer die door de IAED is erkend als een Accredited Center of Excellence (ACE) en richtte zich op alle patiënten die zich via het noodnummer richtten tot deze meldkamer met pijn op de borst (POB) klachten. Nagegaan werd wat uiteindelijk de diagnose was die werd gesteld op de eerste hulp.

Zij vonden dat van de 20.683 meldingen, 616 werden afgehandeld met kaart 10[ii] Pijn op de borst (niet traumatisch). Hiervan kon van 570 patiënten de diagnose en outcome op de eerste hulp afdeling worden verkregen. Van deze 570 casus kregen 318 (55,8%) een cardiale diagnose en overleden 9 patiënten (2%). Bij de 252 casus die geen cardiale diagnose kregen, bestond de top 3 van diagnoses uit angststoornis, COPD en buikpijn.

Zij concludeerden “Bijna de helft van de patiënten die met het POB protocol werden getrieerd hebben geen primaire cardiale diagnose bij onderzoek op de Eerste Hulp Afdeling. Eén-derde van deze patiënten wordt opgenomen in het ziekenhuis met een overall mortaliteit van minder dan 2%. Deze resultaten vormen en belangrijk startpunt voor de verbetering van de detectie van patiënten met hartklachten op het moment dat men 112 belt” (vertaling JdN)

Wat leren we van dit onderzoek?

Als eerste toont dit onderzoek aan dat overtriage inderdaad bestaat en dat bij POB klachten (die in deze populatie 3% van het totale 112 volume bedragen) er na verder onderzoek in het ziekenhuis in 44,2% sprake is van andere dan cardiale problemen.

Oppervlakkig beschouwd zou men dus kunnen zeggen dat er sprake is van 44,2% overtriage in deze meldkamer maar dat zou niet juist zijn. Alhoewel dus bijna de helft van de hulpvragers met POB klachten niet lijdt aan een cardiale stoornis maar voor een groot deel aan angststoornissen, COPD of buikpijn, is het maar zeer de vraag of dit met telefonische triage in de korte tijd die daarvoor beschikbaar is, zou kunnen worden onderscheiden. Vergeet niet dat 55,8% van de POB patiënten wél een cardiale stoornis had en dat ook hierbij de telefonische triage niet in staat is om de ernst van die stoornis vast te stellen.

Zoals de onderzoekers al stellen is nader onderzoek nodig om de detectie van patiënten met hartklachten die 112 bellen te verbeteren. Hierbij is het noodzakelijk om de gegevens van zowel meldkamers als ziekenhuizen zo betrouwbaar mogelijk te verzamelen. Om dit te bereiken is standaardisatie en protocollering van het meldkamerproces noodzakelijk en dient rekening te worden gehouden met de beperkingen van de telefonische triage van lekenmeldingen van POB klachten.

Tot slot en in het licht van de discussie rond gestandaardiseerde triage ben ik van mening dat bij de telefonische triage van 112 meldingen overtriage een gegeven is wat we zullen moeten accepteren. De mate van overtriage wordt beïnvloed door veel factoren waarop we geen invloed hebben; waar we wel invloed op hebben is het verzamelen van internationaal vergelijkbare cijfers en op de betrouwbaarheid daarvan zodat we gefundeerd en controleerbaar verbeteringen kunnen aanbrengen. Voor veel meldkamers wereldwijd betekent dit werken met het AMPDS en het meedoen aan onderzoek zodra men de ACE status heeft bereikt.

Jan de Nooij

(zie ook de site https://www.aedrjournal.org/  voor meer wetenschappelijk onderzoek in de meldkamer voor ambulance, brandweer en politie)

 

[i] https://www.aedrjournal.org/wp-content/uploads/2016/09/9_Abstracts.pdf

[ii] Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS) Kaart 10: Pijn op de borst (niet traumatisch)

 

Beroepsvereniging vertelt onzin over het 112-triage proces

In het Algemeen dagblad van 30 augustus jl. is een artikel opgenomen met de titel “Ambulance rukt veel te vaak uit voor niks”. In dit artikel  worden de directeur Sonja Kersten van de beroepsvereniging voor Verplegenden en Verzorgenden V&VN en centralist Gerard Pijnenburg geciteerd.

Het artikel is van begin tot einde een poging om een fundamentele kwaliteitsslag in de meldkamer ambulancezorg teniet te doen en getuigt niet alleen van een volstrekt onjuiste analyse van wat de oorzaken zijn van de toenemende druk op de acute ambulancezorg doch maakt de geciteerde organisatie en personen tevens medeverantwoordelijk voor het in standhouden van de mythe en de patientveiligheidsconsequenties daar uit voortkomend  dat bij de telefonische triage van 112 meldingen alleen een verpleegkundige voldoende professioneel is om de juiste beslissingen te nemen.

Ambulances rukken volgens V&VN te vaak onnodig uit en dat komt door een computersysteem.

Feitelijk is het bovenstaande al een diskwalificatie van V&VN omdat men dan vergeet dat de toenemende vraag om acute ambulancezorg wordt veroorzaakt door een aantal demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die in toenemende mate het Nederlandse gezondheidszorgsysteem uithollen. Vergrijzing, individualisering, bezuinigingen, overbelaste huisartsen, wegvallen van verzorgings- en verpleeghuisbedden, minder thuiszorg en minder mantelzorg, korte ligduur in ziekenhuizen waar steeds complexere ingrepen plaatsvinden, verdwijnen van 24-uurs eerste hulp afdelingen in ziekenhuizen zijn allemaal factoren die leiden tot een grotere vraag naar acute ambulancezorg. Immers, 112 wordt altijd opgenomen en is de ambulancezorg niet het laatste vangnet voor burgers die een probleem ervaren waar niemand ze mee kan helpen?

Hierdoor melden zich steeds meer mensen bij het 112 loket en lijkt het achteraf(!) steeds vaker voor te komen dat een ambulance voor niks uitrukt. Men weet kennelijk niet dat deze zogenaamde overtriage inherent is aan het zorgen voor een zo groot mogelijke patientveiligheid en dat het bij telefonische triage dus niet anders kan dan dat er een zekere mate van overtriage ontstaat.

Die overtriage is de prijs die wordt betaald voor patientveiligheid en wordt niet bepaald door een triage ondersteunend systeem wat er slechts voor zorgt dat iedere burger dezelfde vragen en dezelfde kansen op de juiste zorg krijgt en niets vanuit zichzelf doet, maar door de opvolging die de samenleving verwacht van een 112 melding in de context van een in toenemende mate verschralend zorgsysteem.

De suggestie dat het niet zelf kunnen filteren door een verpleegkundige of een ambulancerit wel écht nodig is, het gevolg is van een rigide computersysteem toont aan dat de geciteerden volstrekt onbekend zijn met de principes die ten  grondslag liggen aan de zogenaamde rule-based triage en dat zij de burger in nood liever blootstellen aan de individuele interpretatie van een verpleegkundig centralist die in staat zou zijn om “te kunnen filteren”. Hoe vindt dat filteren plaats, welke uitgangspunten, welke beslisruimte, hoe consistent en hoe afhankelijk van de subjectieve visie van die verpleegkundige is dit ? V&VN geeft geen antwoord op deze vragen terwijl wél bekend is dat in hoog risico organisaties het nu juist de mens is die de oorzaak is van incidenten. Dat het nu juist de mens is die vanwege de als human-factors bekend staande oorzaken, in 70-80% van de gevallen verantwoordelijk is voor rampen.

V&VN is blijkbaar vergeten dat nog niets eens zo lang geleden toen de individuele verpleegkundige in de meldkamer bepalend was voor het filteren van meldingen, in een groot Nederlands onderzoek in de regio Amsterdam, 29% van de reanimatiessituaties waarvoor 112 werd gebeld, niet als zodanig werd herkend door die individuele verpleegkundige centralisten[1]. Men vergeet te melden dat dit schokkende onderzoeksresultaat nu juist één van de redenen is geweest waarom een aantal meldkamers in Nederland besloot een andere benadering van het triageproces te gaan volgen.

Men vergeet te melden dat in een zeer recent gepubliceerd artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde[2] door een gerenomeerde onderzoeksgroep wordt geconcludeerd dat de triage op de huisartsenposten in Nederland potentieel onveilig is bij hoogurgente casussen.

Extra wrang wordt dit alles als men zich realiseert dat de meldkamer Amsterdam, de meldkamer van de 29% gemiste reanimaties in 2009, nu overstapt op de door de huisartsenposten gebruikte telefonische triagemethodiek waarvan in 2016 is aangetoond dat het potentieel onveilig is bij hoogurgente casussen.

Ook wordt in het artikel in het AD Pijnenburg geciteerd die een volstrekt verkeerde relatie legt tussen het uitvraagsysteem en een inzet. Hij spreekt over gillende sirenes op weg naar een lichte hoofdwond. Als dit in de praktijk inderdaad zo is gegaan en de melder de juiste informatie heeft verstrekt, dan heeft Pijnenburg het systeem niet gevolgd omdat hij dan (voor de kenners van het systeem) zou zijn uitgekomen op een 21-A-1 (niet-gevaarlijke bloeding) waarvoor de beller naar de huisarts zou zijn verwezen.

Als hij het door hem zo negatief weggezet triagesysteem zou kennen dan zou hij weten dat het systeem niet redeneert doch werkt met een op de analyse van letterlijk miljoenen internationaal verzamelde triagebeslissingen gebaseerd algoritme. Een algoritme wat inderdaad op gestandaardiseerde wijze zo snel mogelijk als veilig kan en met zo min mogelijk vragen informatie verzamelt totdat de gestandaardiseerde beslissing kan worden genomen om hulp in te gaan zetten. Een algoritme wat óók rekening houdt met de kans dat iets wat zich aanvankelijk als onschuldig laat aanzien, in korte tijd kan leiden tot rampen. Vergeet hij dat deze burger niet voor niets 112 belde en dat het achteraf(!) gelukkig ging om een lichte hoofdwond. Hoe gemakkelijk is het om met kennis achteraf je gelijk  proberen te halen. Is hij bereid om de verantwoordelijkheid te dragen voor een vergelijkbare patient die hij per taxi heeft laten gaan als bij onderzoek in het ziekenhuis een bloeding onder de schedel wordt gevonden? En is zijn collega bereid om diezelfde verantwoordelijkheid te dragen? Of krijgt de melder met een hoofdwond afhankelijk van de centralist een ambulance of een taxi?

Hoe kan hij trouwens door de telefoon zien dat het allemaal wel meevalt? Weet hij wat de voordelen zijn van door experts ontworpen en uitgeschreven scripts voor de veiligheids- en zelfhulpinstructies aan 112 bellers? Nee? Lees dan eerst even dit artikel: Telefonische triage in de Meldkamer Ambulancezorg: onwaarheden over AMPDS/ProQA

Kortom, de visie zoals verwoord door Pijnenburg leidt tot individueel bepaalde triagebeslissingen en daarmee worden kwaliteit en patientveiligheid meer afhankelijk van het toeval dan vanuit professioneel standpunt bezien verantwoord is.

Het kunnen stellen van meer vragen zal ongetwijfeld in een aantal gevallen kunnen leiden tot het niet inzetten van ambulancezorg maar zal tevens voorspelbaar leiden tot rechtsongelijkheid en door menselijk falen bepaalde calamiteiten.

Het artikel in het AD zou over dat laatste dienen te gaan vanuit de wetenschap dat minimaliseren van de individuele menselijk invloed van het allergrootste belang is in de hoog-risico omgeving die de meldkamer 112 is. Het zou moeten gaan over de motieven van V&VN en mensen als Pijnenburg om het soort informatie te geven zoals in het AD artikel opgenomen.

Tot slot toont het citaat van directeur Kersten van V&VN “Als je het systeem niet volgt, word je erop aangesproken. Je krijgt zelfs minpunten. Dit ondermijnt de professionaliteit en creërt een angstcultuur” aan dat zij totaal niet begrijpt wat onder professionaliteit moet worden verstaan.

In iedere hoogrisico omgeving MOET het systeem worden gevolgd, MOET worden gecontroleerd en MOET worden gecorrigeerd.

Dat daarbij de “professionele” speelruimte, een plezierige werkomgeving en de mogelijkheid om individuele zorg te verlenen ondergeschikt worden gemaakt aan zo groot en consistent mogelijke patientveiligheid, is de prijs die moet worden betaald.

Het zou V&VN en mensen als Pijnenburg sieren als ze de meldkamerdiscussie vanuit dit perspectief zouden willen voeren en zich niet schuldig zouden maken aan het verspreiden van nog meer onjuiste informatie en het zaaien van nog meer onrust.

 

Jan de Nooij

Lees ook:

Telefonische triage in de Meldkamer Ambulancezorg: onwaarheden over AMPDS/ProQA

[1] Berdowski et al Importance of the first link, Circulation 2009 119-2096-2102

[2] Smits et al Doktersassistent mist soms hoogurgente hulpvraag, Ned Tijdschr Geneeskd 2016 6 augustus

Het AD artikel vind je op http://bit.ly/2byCzN6

Telefonische triage in de Meldkamer Ambulancezorg: onwaarheden over AMPDS/ProQA

Toen ik in 2005 samen met een kleine groep meldkamerdeskundigen het Advanced Medical Priority System (AMPDS), waarvan de geautomatiseerde versie ProQA heette en heet, in Nederland introduceerde, kon ik niet vermoeden dat dit zou leiden tot zoveel onrust in meldkamer- en ambulancezorgland.

Hoe jammer.

In mei 2016 maakte één van de gebruikers van het systeem, de meldkamer Amsterdam, bekend over te stappen op het in Nederland ontwikkelde Nederlandse Triage Systeem. In de beeldvorming rond dit besluit werd van diverse kanten gesteld dat dit was omdat het AMPDS/ProQA systeem zou leiden tot gigantische toename van het aantal A1 ritten en dat de centralisten die tevens van mening waren dat dit systeem hun professionaliteit belemmerde, daarom in meerderheid hadden besloten om over te stappen naar het NTS.

In juni 2016 schreef de hoofdredacteur van het Vakblad Ambulance, tevens werkzaam als verpleegkundig meldkamercentralist, in zijn voorwoord dat hij deze stap dapper vond en dat men zich in Amsterdam kon scharen in de rij van andere grote steden zoals Londen die ook gestopt zouden zijn met het gebruik van AMPDS/ProQA. De bewondering is daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid doch de zinsnede dat London is gestopt, berust op onwaarheid en is typerend voor de onwaarheden die sinds het begin van de invoering van AMPDS/ProQa in de MKA’s in Nederland, frequent en op meerdere plaatsen door diverse sleutelfiguren zijn verspreid.

Ik ga in dit artikel in op een aantal onwaarheden en misleidende beeldvorming. Ik nodig de lezer uit om vragen te stellen en feedback te geven via de e-mail jandenooij@live.nl .

Onwaarheid 1: de Nooij verdient geld met ProQA

Regelmatig is gesuggereerd dat ik financiële belangen zou hebben in AMPDS/ProQA. Niets is minder waar. Als medisch eindverantwoordelijke arts voor een middelgrote meldkamer ambulancezorg ben ik gevraagd zitting te nemen in het College of Fellows van de Internatioal Academies of Emergency Dispatch (IAED) om daarin samen met een grote groep internationale meldkamerexperts, te werken aan een continue verbetering van het AMPDS/ProQA. Dit levert geen rooie cent op en kost alleen veel (eigen vrije) tijd.

Onwaarheid 2: alleen een verpleegkundige kan telefonische 112 triage verrichten

Bij de introductie van AMPDS/ProQA in de Nederlandse meldkamer speelden de inmiddels vrijwel tot stilstand gekomen plannen om een landelijke meldkamerorganisatie in te richten waarin multi-triage van 112 meldingen zou gaan plaatsvinden.

Vanuit de ambulancezorg is toen een sterke lobby gestart om baas in eigen huis te blijven met behulp van het nooit wetenschappelijk onderbouwde doch inmiddels wél door vrijwel iedereen nageprate mantra, dat alleen een verpleegkundige in staat is om verzoeken om ambulancezorg die via 112 binnen komen, adequaat en veilig te triëren.

Nergens in de wereld van 112/999/911 triage denk men daar ook zo over doch kijkt men naar de benodigde competenties en niet naar het al dan niet in het bezit zijn van een registratie als verpleegkundige.

Vast staat dat sommigen verpleegkundigen van nature beschikken over de competenties die worden gevraagd van een meldkamercentralist in de 112 omgeving doch dat dit óók geldt voor personen met een andere vooropleiding.

Door vast te houden aan de stelling dat alleen de verpleegkundige in staat is om veilig en juist te triëren is de vraag wat feitelijk noodzakelijk is om op de best mogelijke manier telefonische triage uit te voeren in de 112 meldkameromgeving, naar de achtergrond verschoven en inmiddels nauwelijks meer hardop te stellen omdat dan een grote groep verpleegkundig centralisten zich bedreigd voelt in hun professionele existentie en daarin worden bevestigd door stakeholders met eigen belangen.

Onwaarheid 3: na 3 dagen training kun je een aap met ProQA laten werken

Vanaf het begin werd beweerd dat je iemand van straat kunt plukken om hem na een training van 3 dagen in te kunnen zetten als 112 centralist. Niets is minder waar.

Internationaal bezien duurt het gemiddelde opleidingsprogramma voor een 112 centralist 5-8 maanden waarbij de ProQA training slechts een klein onderdeel is van alles wat een centralist moet kunnen en kennen. De gemiddelde ProQA training als onderdeel van deze opleiding tot centralist in de topmeldkamers van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australie duurt 3-6 weken waarbij de centralisten in spé niet alleen de complete Principles of Emergency Dispatch behandelen (een standaardwerk met 300 pagina’s) maar tevens alles leren over het systeem zelf en van hen wordt verwacht dat ze een aantal fundamentele zaken uit het hoofd leren en onder alle omstandigheden kunnen toepassen.

Saillant detail daarbij is dat in deze meldkamersystemen de centralist die de telefoon opneemt (de calltaker) pas na een aantal jaren te hebben bewezen de intake te kunnen uitvoeren, mag doorgroeien naar de uitgifte. De uitgifte centralist (de dispatcher) is in deze meldkamersystemen de beter betaalde en logistiek begaafde medewerker die uiteindelijk de spil in het ambulancezorgbedrijf is. In de Nederlandse meldkamers worden intake en uitgifte soms door één en dezelfde centralist uitgevoerd (terwijl het toch heel verschillende processen zijn die heel verschillende competenties vragen) of staat de intake centralist boven de uitgiftecentralist.

Onwaarheid 4: NTS en AMPDS/ProQA zijn vrijwel gelijk

Vrijwel direct nadat AMPDS/ProQA in Nederland in gebruik werd genomen, werd de vraag gesteld of het wezenlijk verschilde van het tot dan toe als dé oplossing voor de vervanging van de totaal ongeschikte Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg (LSMA) gepropageerde NTS.

Het LSMA moest er komen omdat indertijd niet werd gekozen voor de toen al jarenlang in Scandinavië gebruikte Nordic Triage Index maar voor een nog in eigen land te ontwikkelen systeem. Dit werd de LSMA die in de praktijk niet voldeed en werd opgevolgd door de NTS. De NTS kent zijn oorsprong in de triage in ziekenhuizen en is door de huisartsen in Nederland aangepast voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Vanwege het falen van de LSMA en de beleidsvoornemens om de eerste lijns gezondheidszorg te reorganiseren (lees: de kosten meer beheersbaar te maken), werd dit NTS in sneltreinvaart aangepast aan de 112 meldkameromgeving en gepresenteerd als dé oplossing die er voor zou zorgen dat bij alle loketten in de gezondheidszorg “dezelfde taal” zou worden gesproken.

Het NTS wat heden ten dage dus wordt gebruikt in de meldkamer 112 is een aangepaste methodiek van een triagesysteem wat oorspronkelijk ontworpen werd voor fysieke triage in ziekenhuizen en door huisartsen.

Het AMPDS/ProQA is vanaf de eerste versie tot en met de huidige versie 13.0, specifiek ontworpen voor de telefonische triage van hulpvragen van burgers die via een noodnummer contact zoeken met een meldkamer.

Daarbij geldt een aantal uitgangspunten die wezenlijk verschillen van het NTS:

  1. In tijden van crisis zoek de hulpvrager leiding en iemand die zijn hulpvraag kan beantwoorden. Er wordt dan ook vanaf de eerste seconde op strikte wijze uitgevraagd en leiding gegeven. “Dansen met de melder/patient” is niet aan de orde.
  2. Telefonische triage is onderzoeken met “remote control” (afstandsbediening): de zintuigen van de melder zijn de middelen die de centralist zo goed mogelijk moet gebruiken.
  3. De vragen die de centralist stelt en de instructies die hij geeft moeten geschikt zijn voor een leek met het niveau van een 13 jarige.
  4. Het is de centralist verboden zelf “te dokteren” en hij heeft de opdracht om een door internationale experts ontworpen triage algoritme letterlijk en stap voor stap te volgen waarmee wordt voorkomen dat het kennisniveau en de vorm van de dag van de individuele centralist bepalend zijn voor de hulp die de hulpvrager krijgt.
  5. Het is de centralist verboden om op basis van zijn telefonische triage een (werk)diagnose te stellen omdat dit volstrekt onmogelijk is en het stellen van een (werk)diagnose een aan artsen voorbehouden handeling is. De centralist heeft als opdracht zo snel en goed mogelijk een toestandsbeeld te verkrijgen en de daaruit voortvloeiende vervolgacties te starten.
  6. De melder heeft altijd gelijk. De centralist heeft de taak om de melder onder alle omstandigheden te helpen en mag zich niet laten beïnvloeden door eigen normen en waarden en hoe hijzelf vindt dat een melder zich zou moeten gedragen.

Bovenstaande 6 punten worden in triage systemen buiten Nederland als vanzelfsprekend beschouwd en uitgevoerd doch het moge duidelijk zijn dat deze punten deels diametraal staan tegenover de verpleegkundige benadering van triageprocessen waarbij de eigen verpleegkundige professie centraal staat zoals als in het NTS het geval is.

Omdat in een ziekenhuis of huisartsenpraktijk de verpleegkundige triage kan plaatsvinden met een holistische blik en de daarbij behorende holistische benadering van de hulpvrager zoals dat binnen de verpleegkundige beroepsgroep als de kern van de professie wordt beschouwd, wordt aangenomen dat dit óók mogelijk is in de niet-visuele, niet-fysieke 112 meldkameromgeving.

In het NTS en alles wat daarmee samenhangt is deze aanname doorgevoerd waarmee het NTS een fundamenteel ander uitgangspunt dan het AMPDS/ProQA heeft.

In het NTS bestaat beslisruimte voor de individuele centralist (want dit is een verpleegkundige dus heeft hij eigen professionele kwaliteiten) terwijl in het AMPDS/ProQA het algoritme bepalend is en het alleen gaat om de communicatie kwaliteiten en relevante, basale paramedische kennis van de centralist.

In de AMPDS/ProQA visie op de telefonische triage van 112 meldingen gaat het er om om zo snel mogelijk voldoende informatie te verzamelen om te beslissen welk soort hulp moet worden gestuurd en is de centralist de eerste hulpverlener ter plaatse die op basis van de zogenaamde “zero-minute response” zo snel mogelijk start met veiligheids- en levensreddende instructies.

In de AMPDS/ProQA meldkamer is het geheel niet relevant om te weten wat het laatste gemeten bloedsuiker was van een onwel geworden diabetespatient of hoe hoog de laatst gemeten temperatuur van het kind was. Het enige wat telt is het actuele toestandsbeeld en daarbij zijn alleen “need-to-know” zaken van belang die direct consequenties hebben voor in te zetten hulp, urgentie en veiligheids- en zelfhulpinstructies.

In de AMPDS/ProQA meldkamer is de mate van pijn niet bepalend op de in te zetten hulp omdat pijn een uiterst subjectieve sensatie betreft die niet in relatie staat tot de ernst van een toestandsbeeld en die in de niet-visuele meldkameromgeving tot aannames zal leiden met alle risico’s van dien. Het feit bijvoorbeeld dat iemand 112 belt met pijn op de borst is bepalend en niet hoe erg deze pijn is op een schaal van 0 tot 10 en dat wordt dan ook niet uitgevraagd ( want dat kost ook nog eens tijd).In de AMPDS/ProQA meldkamer wordt niet gewerkt met schuifknoppen die door een centralist op basis van diens inschatting worden verschoven en daarmee van invloed zijn op de vervolgstappen.

In de AMPDS/ProQA meldkamer wordt het algoritme uitgelopen langs ja/nee lijnen en is geen enkele ruimte voor de persoonlijke inschatting van de centralist omdat inschatten onherroepelijk zal leiden tot kokervisie, confirmation bias en dus tot foutieve conclusies en daarmee het risico op calamiteiten groter maakt dan nodig binnen het meldkamerproces.

In de AMPDS/ProQA meldkamer zijn aannames en is inschatten daarom verboden. In het NTS krijgt de verpleegkundige expliciet de opdracht en ruimte om zaken op ernst in te schatten en daaraan conclusies te verbinden.

Ik denk dat dit de kern is van het grote verschil tussen AMPDS/ProQA en NTS en dat dit verschil nooit kan worden opgelost zolang niet wordt erkend dat aannames de oorzaak zijn van vrijwel alle calamiteiten in de niet-visuele meldkameromgeving.

(Ter illustratie voorbeeld 1 uit de praktijk: ”Centralist: O, ik hoor de baby op achtergrond huilen…… Moeder in paniek: Mmm……” Aanname door centralist: het is dus de baby . Gevolg: er worden geen reanimaties instructies gegeven. Gevolg: baby overleden want het was een ander kind uit het gezin wat huilde op de achtergrond.

Voorbeeld 2 uit de praktijk: 112 melding man onwel op straat om 23.30 in uitgaanscentrum grote stad. Centralist: “hij heeft zeker gedronken? Melder op eisende toon: “weet ik veel stuur nu maar een ambulance” Centralist: “ho ho een beetje rustig an he, we hebben niet samen op school gezeten” Gevolg: man in reanimatietoestand aangetroffen door ambulancebemanning en overleden in ziekenhuis bij ontbreken van telefonische reanimatie instructies omdat er van uit werd gegaan dat de man dronken was.)

Onwaarheid 5: de centralist wordt afgerekend als hij de tekst niet letterlijk voorleest

In de AMPDS/ProQA doctrine wordt gewerkt met vastgestelde teksten: de zogenaamde scripts. Het algoritme wordt gevuld aan de hand van de antwoorden op deze scripts totdat het punt is bereikt dat voldoende “need-to-know”informatie is verkregen waarna vervolgens aan de hand van gescripte instructies de veiligheid van betrokkenen wordt geregeld en met behulp van de zintuigen en spieren van de melder via remote-control wordt gestart met hulp bij reanimatie, stelpen van bloedingen of bevallen.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het nut en de noodzaak van gescripte teksten bij uitvragen en instrueren en die leidt tot allerlei beeldvorming waarbij de nadruk komt te liggen op een soort van afrekencultuur als de centralist zich niet letterlijk aan de scripts houdt.

Ook dit druist zó in tegen de wijze waarop binnen de medische wereld in het algemeen en binnen de verpleegkundige beroepsgroep in het bijzonder wordt aangekeken tegen hoe er met patienten moet worden gecommuniceerd, dat alle hakken op voorhand in het zand zijn gegaan: zowel bij de centralisten zelf als bij de rijdende dienst.

Voor alle duidelijkheid: de taal en stem samen met de vragen en antwoorden zijn de elementen waarmee op afstand in een niet-visuele situatie zo snel mogelijk duidelijkheid moet worden gecreëerd en hulp moet worden gestart.

Op voorhand weet een centralist nooit welke hulpvraag de eerstvolgende 112 melding gaat brengen en hoe de mentale, intellectuele en emotionele toestand van de melder zal zijn. Dat betekent dat hij alle zeilen zal moeten bijzetten om te communiceren met de melder en niet de tijd heeft om steeds opnieuw bij iedere melding weer na te denken over de juiste vragen of instructies.

Scripts zijn daarom letterlijk van levensbelang voor de melder en maken het mogelijk voor de centralist om zich te concentreren op het allerbelangrijkste: zorgen dat hij zo snel mogelijk de juiste informatie krijgt en kan starten met hulpverlenen.

(Ter illustratie: probeer eens om met een 2e persoon met de ruggen naar elkaar toe te gaan zitten en geef deze persoon dan de instructies om zijn veters te strikken waarbij hij precies moet doen wat jij zegt. Stel je nu eens voor dat je als centralist een vader moet instrueren om zijn vrouw te helpen bij een bevalling en dan ook nog eens blijkt dat de navelstreng om het halsje van de baby zit. Of een moeder in paniek moet gaan uitleggen hoe ze haar kleuter die stikt moet helpen. Kun jij dat uit je hoofd of heb je dan graag een gescripte tekst waarin alle stappen van te voren goed zijn uitgedacht en in lekentaal zijn opgeschreven zodat je ze kan voorlezen en kan concentreren op je communicatie met de melder?)

Daarnaast wordt door veel mensen die betrokken zijn bij het meldkamerwerk de macht van de taal en het effect van het juiste taalgebruik, ernstig onderschat.

In de IAED die het AMPDS/PrOQA inhoudelijk bewaakt en steeds probeert te verbeteren zijn een aantal linguïsten (taaldeskundigen) werkzaam die er op toezien dat de scripts in iedere van de (tot nu toe) 34 talen waarmee het protocol werkt datgene doen wat ze beogen te bereiken.

Het antwoord op een gecombineerde vraag als “is hij wakker en ademt hij” zal nooit duidelijk maken wat er aan de andere kant van de telefoonlijn wordt waargenomen door de melder omdat een “ja” noch een “nee”  zekerheid biedt. Is hij wakker en ademt hij? Is hij wel wakker maar ademt hij niet? (een leek ziet iemand met een harstilstand met open ogen liggen). Is hij niet wakker maar ademt hij wel? En zo voorts. Dit zal de centralist verleiden tot het doen van aannames en anders veel tijd kosten om alle opties te checken. Als de 2 vragen los worden gesteld bepalen de antwoorden ja of nee ieder voor zich de volgende stap in een algoritme.

Het antwoord op de vraag “ademt hij wel?” zal in bepaalde gevallen leiden tot een “ja” van de melder die de neiging zal hebben om de centralist tevreden te willen stellen terwijl het “nee” had moeten zijn. Alle vragen in het 112 triageproces moeten dus open en waardevrij zijn omdat sturende vragen leiden tot beeldvorming die niet gecorrigeerd kan worden door de centralist die niet bij de patient is.

Het belang van de juiste woordkeuze, woordvolgorde en vraagvolgorde in de niet-visuele en dus van taal afhankelijke meldkamer 112 triage, maakt dat er geen ruimte bestaat voor het maken van eigen zinnen of het per keer op eigen wijze herformuleren van scripts.

Omdat de scripts, de taal en de stem van de centralist diens belangrijkste instrumenten zijn, wordt continue gecontroleerd of de centralist deze zoals noodzakelijk is gebruikt en krijgt hij continue feedback over wat beter kan waarbij gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerde meetmethode en scoringstabel.

Dat wordt in de Nederlandse cultuur al snel ervaren als controle en afrekenen doch dat is ten onrechte omdat het niets anders is dan de piloot die een aantal malen per jaar moet laten zien dat hij onder alle omstandigheden in staat is om zijn vliegtuig in de lucht te houden.

De meldkamer 112 is net zoals de cockpit van een vliegtuig een hoog risico omgeving die streng toezicht en controle noodzakelijk maakt omdat de mensen die er van afhankelijk zijn hun leven toevertrouwen aan degene die aan de knoppen zit.

Het gaat dus niet om afrekenen maar om bewaken van de veiligheid voor melder en centralist wetende dat het juist gebruik van scripts zorgt voor snelle hulp en maximale patientveiligheid.

Onwaarheid 6: AMPDS/ProQA leidt tot veel meer A1 ritten

Uit de afgelopen jaarrapportages “Ambulances in zicht” blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen regio’s waar NTS wordt gebruikt of AMPDS/ProQA als het gaat om het aantal gereden ritten per inwoner.

Het stijgende ritaanbod en toename van het aantal A1 ritten zien we over het hele land en heeft niets te maken met het gebruikte triagesysteem. Hetzelfde geldt voor het percentage Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV).

Wél wordt in de AMPDS/ProQA meldkamer gewerkt met een zogenaamde responstabel waarbij door de samenwerkende meldkamers aan iedere uitkomst van het algoritme een urgentie is gekoppeld. De urgentie is dus niet onderdeel van de AMPDS/ProQA triage doch slechts op nationaal niveau gekoppeld aan de uitkomst van het door het algoritme bepaalde triage proces.

Mocht blijken dat op een bepaalde triage uitkomst objectiveerbaar te hoog wordt ingezet en er dus sprake is van overtriage, dan kan de urgentie zonder problemen en op landelijk niveau omlaag worden gebracht. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Het is dus niet de centralist die per keer bepaald of het een A1 of A2 wordt, doch het algoritme met de daaraan gekoppelde responstabel (de Landelijke Urgentie Tabel LUT). Deze benadering zorgt er voor dat de melder met hetzelfde soort hulpvraag altijd met dezelfde urgentie hulp krijgt: in de ene regio kan dat een solo-responder zijn, in de andere een ambulance want dat wordt regionaal bepaald. Daarmee is de rechtsgelijkheid geborgd voor het hele land.

Tot slot

Ik kan nog veel meer onwaarheden opschrijven en nader ingaan op wat ik zie als onderliggende redenen in deze meldkamertriage discussie doch wil me beperken tot een laatste observatie.

Ik ben er van overtuigd dat vrijwel iedere centralist in de Meldkamer Ambulancezorg, of deze nu werkt met NTS of AMPDS/ProQA, er van overtuigd is zijn patiënt het beste te helpen op de manier zoals hij dat doet en zich daartoe dan ook maximaal inspant.

Het wordt echter tijd om opnieuw te kijken naar het telefonische triageproces in de meldkamer 112 en daarbij waar nodig over de eigen schaduw heen te stappen en diep na te denken over de échte redenen waarom men wil vasthouden aan een aantal zaken. De gewetensvraag daarbij is of de meldkamer er voor de centralist is om deze een zo fijn mogelijke werkomgeving met maximale professionele, individuele ruimte te geven of dat het tijd is voor aanscherping van eisen, processen en professionele bandbreedte wat gepaard gaat met een forse cultuurverandering die deels haaks staat op datgene wat voor velen werken in de zorg zo aantrekkelijk maakt.

Het wordt tijd dat de verpleegkundige beroepsgroep en ambulancezorgorganisaties bij zichzelf te rade gaan en het antwoord gaan zoeken op de vraag wat de voordelen én nadelen zijn van het vasthouden aan het uitgangspunt dat alleen een verpleegkundige telefonisch 112 aanvragen kan en mag triëren en of dit dan gaat om de patiënt of om andere belangen.

Het is in ieder geval mijn stellige professionele overtuiging dat telefonische triage vraagt om een specifieke benadering en niet kan en mag worden beschouwd als een voortzetting van de klassieke, fysieke triage. Daarbij zijn begrippen als standaardisatie, scripting, toezicht, feedback en vooral de juiste competenties van het allergrootste belang.

Het lijkt er op dat de makers van het NTS dit deels beginnen te begrijpen gezien het feit dat NTS meer en meer begint te lijken op ProQA voor wat betreft vormgeving en instructies.

Als laatste ben ik van mening dat de principes die gelden voor de 112 triage in de witte meldkamer 1 op 1 óók gelden voor de blauwe en rode meldkamer en dat daar waar in de witte meldkamer nog wordt gesteggeld over wat het beste is, in de blauwe en rode meldkamer nog niet eens is gestart met systematische triage van 112 meldingen.

In dat opzicht is er nog een wereld te winnen in het belang van de burger die 112 belt.

Jan de Nooij, arts MG

International Academies of Emergency Dispatch

 

 

Het verlammende “not invented here syndrome”. Over locatiebepaling en triage in de meldkamer 112

Tijdens het het overleg van de vaste commissie voor VWS op 18 februari 2016 kreeg de minister de vraag wanneer de Nederlandse meldkamer 112 in staat zal zijn om snel de locatie van een persoon in nood vast te stellen als iedere seconde telt.

Dit is namenlijk al enige jaren een vraag die tot op de dag van vandaag nog niet adequaat is beantwoord door de Nederlandse overheid.
En dat terwijl het wél bekend is dat de politie in het kader van opsporingsactiviteiten, mobiele toestellen zeer nauwkeurig weet te localiseren. Desnoods met een zogenaamde spoedtap.

Raar.

Hoe zou dit toch komen?

We zien in het meldkamerdossier in Nederland al jaren van alles fout gaan en de voorgenomen oplossing in de vorm van een landelijke meldkamerorganisatie is door bloedgroepen- en territoriumstrijd tussen witte- , rode- en blauwe kolom, inmiddels uitgesteld.

De op niet- inhoudelijke argumenten of drogredeneringen gebaseerde en dus onoverbrugbare meningsverschillen over de aard van het meldkamer 112 proces ten aanzien van triage (intake), uitgifte en techniek, hebben niet alleen bijgedragen aan het voortijdig stranden van de politiek noodzakelijk geachte nieuwe landelijke meldkamerorganisatie in Nederland doch hebben tevens geleid tot een verlamming in de besluitvorming en uitvoering van essentiele verbeteringen in de organisatie die burgers moet helpen als iedere seconde telt.

De burgers zijn daarmee (soms letterlijk) het slachtoffer geworden van het geruzie, de verkeerde focus, de stammen- en machtstrijd in de Nederlandse meldkamerwereld.

Het tot op de dag van vandaag ontbreken van de mogelijkheid om een 112 beller automatisch te localiseren in het land wat zich beschouwt als voortrekker op het gebied van communcicatietechnologie en het land wat per hoofd van de bevolking zo ongeveer de meeste taps plaatst in het kader van de opsporing van illegale activiteiten, dat land kan zijn burgers in nood op een onbekende locatie dus niet automatisch vinden.

Schrijver dezes komt al jaren in meldkamers over de hele wereld en is daardoor bekend met de oplossingen die elders worden gebruikt om de positie van mensen in nood automatisch vast te stellen.
Jaren geleden kon men in de meldkamer van Stockholm al tot op 25 meter nauwkeurig de positie van een mobiele beller vaststellen. De Amerikaanse overheid verplicht telefoonbedrijven al jaren om nummer en locatiegegevens automatisch beschikbaar te stellen aan 911 meldkamers en besloot al in 2011 om de nauwkeurigheid van de locatiebepaling van mobiele bellers aan te scherpen tot meters (in 3 dimensies dus x,y en z). Zie dit document .
Ook de European Emergency Number Assosication (EENA) heeft al een aantal jaren geleden duidelijk gemaakt hoe belangrijk automatische localisatie in de 112 omgeving is en een aantal duidelijke aanbevelingen gedaan die blijkbaar tot op de dag van vandaag ergens in Den Haag in een burolade zijn blijven liggen. Zie dit document .

Kortom, de burger in Nederland staat nog steeds niet centraal bij de broodnodige herinrichting van de meldkamerorganisatie in Nederland en daardoor vallen er jaarlijks onnodig slachtoffers of worden mensen in nood niet tijdig gevonden en dus later dan noodzakelijk geholpen als iedere seconde telt.

Dat leidt inmiddels tot regionale initiatieven die, ondanks het feit dat deze gebruik maken van commercieel verkrijgbare bewezen accurate en goed werkende technologie, niet algemeen worden ingevoerd.
Nee, op diverse plekken in het land worden inmiddels eigen programma’s en apps ontwikkeld of geplagieerd zodat partijen regie denken te kunnen houden over processen die door kundige, al dan niet commerciële, partijen internationaal al lang en vaak veel diepgaander zijn geanalyseerd en van oplossingen zijn voorzien.

De in het Nederlandse meldkamerdossier frequent optredende grondhouding van veel van de zichzelf als expert beschouwende betrokkenen  “not invented here” of “if it is not Dutch, it cannot be much” die voortkomt uit kennisgebrek en kokervisie en  mede gericht is op het veiligstellen van  eigen belangen en processen, leidt daardoor tot stagnatie, verkeerde keuzes en voorspelbare hoge kosten voor de belastingbetaler die vervolgens niet optimaal wordt geholpen.

Er zijn tientallen meldkamersystemen commercieel verkrijgbaar (zie hier ) doch in Nederland gaan we het GMS of NMS zelf bouwen. Of, terwijl zoals al eerder op dit blog werd vermeld, veel internationaal gevalideerde meldkamer uitvraag systemen verkrijgbaar zijn, gaan we  in Nederland zélf een multiprotocol ontwikkelen tegen voorspelbare hogere kosten en voorspelbare lagere kwaliteit (want geen gebruikmaking van de macht van het getal en kennisdeling bij internationale samenwerking)
En we gaan nu dus ook nog op diverse plekken het falende overheidsbeleid oplossen door zelf systemen en apps te gaan bouwen om melders in nood te kunnen localiseren.

Nederland op zijn smalst en de burger betaalt de rekening (letterlijk en figuurlijk).

Het is natuurlijk prima dat de 2e Kamerleden opnieuw aandacht vragen voor deze problematiek ( zie hier )doch dit is tegelijkertijd het droevige bewijs dat het nog steeds op deze postzegel aan de Noordzee niet is doorgedrongen dat de wereld om ons heen inmiddels problemen heeft opgelost die in de Nederlandse meldkamers nog steeds bestaan en daamee de effectiviteit van het meldkamer 112 proces in Nederland nog steeds suboptimaal maken.

Voor 0,01 Euro per inwoner per jaar in een regio van 800.000 inwoners is het localisatie probleem op te lossen (link ) en voor minder dan 0,1 Euro per inwoner per jaar is in dezelfde regio een internationaal gevalideerd telefonisch multitriage systeem beschikbaar ( link ) .

Het wordt tijd om vanuit de inhoud naar de Nederlandse meldkamerorganisatie te kijken en datgene te gaan doen waar het om gaat in de meldkamer 112: snel weten waar het probleem zich afspeelt en dat probleem snel en op gestandaardiseerde wijze in kaart brengen om daarna de juiste hulpverlening ter plekke te sturen. En daarbij dan ook nog eens belastinggelden te besparen.

De burger moet nu eens écht centraal worden gesteld. Of gaan we weer zelf dure vierkante wielen uitvinden en nog jaren steggelen over wie wat mag doen in de meldkamer 112?

Waar wacht de politiek nog op?

Jan de Nooij

Disclaimer: Dit opinie artikel bevat mijn persoonlijke mening en visie. Ik heb geen enkel financieël belang bij de genoemde internationaal gebruikte systemen. Ik weet wél dat het in Nederland zo veel beter kan als het gaat om de omvorming van de bestaande versnipperde meldkamers naar een strak georganiseerd, Public Safety Answering Point (PSAP). Zie ook: deze uitleg van PSAP )

LMO gaat nieuw multiprotocol testen: nieuwe wijn in oude zakken?

Eind juli 2015 werd er bericht verstuurd namens de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).

De LMO wil zittende centralisten van de politie, brandweer en ambulance na een korte training in een gesimuleerde omgeving, met het nationaal ontwikkelde multi uitvraag protocol aan het werk zetten en bezien wat dat oplevert.

Het is echter maar de vraag of het de voorbereidingsgroep van de LMO gelukt is om alle aspecten van de complexe processen rond de telefonische triage van 112 meldingen in een in korte tijd ontwikkeld landelijk protocol onder te brengen. 

Hierbij dient men zich te realiseren dat het uitvraag protocol, net zoals bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, slechts een instrument is wat alleen in de handen van een juist opgeleide en over de juiste competenties beschikkende hulpverlener effectief is. Een uitvraag protocol is dus niet het panacee voor alle problemen die we hedentendage in de gemiddelde Nederlandse 112 meldkamer tegenkomen.

De complexiteit van de telefonische triage vraagt zoals al eerder ook op deze plaats werd betoogd om professionals die beschikken over zeer specifieke competenties. Competenties die los staan van de inhoudelijke kennis die nodig is om als uitgifte centralist, ambulancezorgverlener, brandweer- of politie uitvoerende binnen de eigen kolom te kunnen werken.

Immers de intakecentralist van de meldkamer 112 is de professional die in staat is om in de niet-visuele meldkameromgeving in korte tijd op gestandaardiseerde wijze voldoende informatie te verzamelen waarmee een (meestal) monodisciplinair vervolgtraject kan worden geinitieerd.

De intakecentralist is feitelijk de getalenteerde fotograaf die iedere keer opnieuw in staat is om een foto te maken met daarin voldoende details om anderen het juiste beeld te kunnen geven.

Internationaal is gebleken dat een meldkamer intakecentralist moet beschikken over de volgende competenties die ook gelden voor medewerkers van commerciele callcenters:

– goede telefoonstem waarbij taal en stemgebruik zonder haperingen aan de situatie van de melder moeten kunnen worden aangepast

– uitstekende typevaardigheid en met 10 vingers blind kunnen typen zodat alle aandacht op de melder kan worden gericht en niet bijvoorbeeld op het met 2 vingers intypen van verkregen informatie

– uitstekend kunnen omgaan met de hard en software in een sterk gedigitaliseerde werkomgeving

– in staat zijn om constante kwaliteit te leveren door het keer op keer kunnen volgen van een gestandaardiseerd, gescript uitvraagprotocol

– in staat zijn om de eigen visie, mening en overtuiging opzij te zetten bij het uitoefenen van het centralistenwerk,

– beschikken over een hoge mate van klant en servicegerichtheid.

Professionals die beschikken over bovenstaande competenties zouden de basis moeten zijn van het intakeproces in de multimeldkamer van de toekomst.

Het valt te vrezen dat de LMO in de bovengenoemde test dus een valse start maakt door te werven binnen de bestaande centralistengroep in Nederland waarvan slechts een deel over de noodzakelijke competenties beschikt voor het telefonische triageproces.

Het is daarom te hopen dat de LMO tijdig in staat is om het juiste competentieprofiel voor de centralist voor de meldkamer van de toekomst te benoemen en vervolgens te hanteren.

Anders wordt het nieuwe wijn in oude zakken en is op voorhand te voorspellen dat de beoogde test van het landelijk ontwikkelde multi triageprotocol niet het protocol test doch slechts de gevolgen zal laten zien van de grote variatie in competenties binnen de huidige populatie van meldkamer 112 centralisten.

Zolang het vak (!) van meldkamer 112 intakecentralist niet wordt erkend als een zeer specifieke, kolomonafhankelijke professie en tevens het intake en uitgifte proces niet worden erkend als twee volstrekt andere competenties vragende processen, zal de LMO niet meer kunnen doen dan bestaande meldkamers samenvoegen zonder substantiele verbetering van de hulpverlening aan burgers die hulp vragen via 112 te bewerkstelligen.

Jan de Nooij

Crisis momenten: Hoe de centralist het verschil uit kan maken

Door: Art Braunschweiger, centralist brandweer en ambulancezorg bij Union County Regional Communications, Westfield New Jersey, VS.

In: The Journal of Emergency Dispatch maart-april 2015 ( http://www.iaedjournal.org/ )

empathie

Als ik dit schrijf is het 11 september.

Ik ben net naar huis gereden van mijn dienst in de regionale meldkamer. Daarbij kwam ik door een aantal dorpen en kleine steden in ons werkgebied zoals er zoveel zijn in dit deel van het land. Vanavond worden er in twee van die plaatsen waar ik langs rijd, herdenkingsdiensten gehouden vanwege 9/11. Slechts enkele van de gemeenten in ons werkgebied zijn niet getroffen door de gebeurtenissen die dag 13 jaar geleden waarop in de avond veel echtgenoten, ouders, vrienden, familieleden of buren, niet meer thuis zouden komen. Ik twijfel er niet aan dat velen van hen die vanavond meedoen aan de herdenkingsdiensten nooit hebben verwacht een dergelijk verlies te zullen lijden.

Ik werkte niet in de meldkamer op 11 september 2001; ik was op vakantie aan de kust van New Jersey. Mijn blijvende herinnering aan die dag is er een van een stille hemel zonder vliegtuigverkeer.

Ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe het moet zijn geweest om 112 meldingen aan te nemen van mensen die vertelden te gaan springen omdat ze niet langer weerstand konden bieden aan de steeds erger wordende verschrikingen van hitte en de rook die hun wereld vernietigden.

Ik weet wel dat wij als meldkamercentralisten de taak hebben om een wezenlijk verschil uit te maken op de meest verschrikkelijke momenten in iemands leven. Wij zijn de stem aan de telefoon die kalm en beheerst is en daarmee houvast biedt aan iemand in een crisissituatie.

Jaren geleden nam ik een melding aan van een vrouw die erg bang was dat ze een sterke allergische reactie had op iets wat ze had gegeten. Ik werkte het protocol af en bleef met haar aan de lijn totdat de ambulancezorgverleners bij haar waren. Ik dacht verder niet meer aan deze casus totdat ik een aantal weken later van mijn leidinggevende een handgeschreven bedankbrief kreeg aangereikt, afkomstig van deze hulpvraagster. Ze bedankte mij voor de hulp die ik haar had gegeven om kalm te blijven en vervolgde: “Wat u mij heeft gegeven toen ik zo bang en onzeker was toen ik in nood was, is niets minder dan een zegen geweest”.

Ze doelde daarbij voor mij op ons allen als meldkamercentralisten.

Als meldkamercentralisten hebben we slechts een paar minuten om het verschil uit te maken in iemands leven. We doen ons werk maar mogen daarbij nooit vergeten dat de hulpvrager aan de andere kant van de lijn, hoe kalm hij of zij ook lijkt te zijn, het belangrijkste is waar wij mee te maken hebben op dat moment.

Een eenvoudige geruststelling kan op zo’n moment zó veel verschil uitmaken waarvan wij niet kunnen vermoeden hoeveel dat waard is voor de hulpvrager.

Lang geleden nam een collega centralist een melding aan van een volledig overstuur zijde moeder wier kind voor de eerste keer een epileptische aanval doormaakte. Op een gegeven moment zei mijn collega: ”Luister, ik weet dat het heel eng is. Geloof me, dat weet ik. Maar u moet nu kalmeren zodat u uw kind kunt helpen, OK?”.

Die woorden waren de emotionele reddingsboei die de hulpvragende moeder op dat moment nodig had.

Zo af en toe hoor ik sluipenderwijze verandering optreden in het stemgebruik en intonatie van collega’s van me in de meldkamer door iets wat de hulpvrager zei. Het doet me ineenduiken als ik aan de toon van de stem van de centralist hoor dat de hulpvrager zich ongepast gedraagt door opwinding of boosheid.

Die hulpvrager reageert op die manier vanwege de stress ten gevolge van de ervaren noodsituatie.

Als wij als meldkamercentralisten op een negatieve manier op deze hulpvrager reageren is dat simpelweg niet acceptabel.

De meesten van ons hebben tijdens onze scholing geleerd wat bedoeld wordt met “empathie”. Empathie is het vermogen om de emoties van een ander aan te voelen en te laten weten dat die gepast zijn. Het is zo gemakkelijk om dat te vergeten, vooral als de hulpvrager ons onderbreekt en zegt “stuur nu die ambulance ! “. (Ik zou willen dat ik een detector voor Stressvolle Situatie had op mijn meldkamerscherm die zou gaan knipperen waarna de tekst verscheen: HET GAAT NIET OM JOU PERSOONLIJK MAAR OM WAT DE HULPVRAGER NU MEEMAAKT”.)

Het verschil uit maken voor iemand die in een crisissituatie verkeert gaat niet over jou of wie jij bent. Het gaat er om de hulpvrager op dat moment te laten weten dat jij er bent voor hem. Dat kost niets, betekent alles en laat zien dat we echte professionals in crisismanagement zijn.

Heb jij vandaag al het verschil uit gemaakt voor iemand?

Vertaling: Jan de Nooij

recente tweets van @meldkamer112nl

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

Vul hier het e-mailadres in waarop je de updates van meldkamer112.nl wilt ontvangen

Doe mee met 1.011 andere volgers